„Rozważania przed pierwszym dzwonkiem”

Kol/kol związkowcy, pracownicy oświaty, niezrzeszeni.

Piszę te słowa 25 sierpnia, na progu nowego roku szkolnego AD 2020. Po wielomiesięcznym zawieszeniu normalnej nauki szkolnej wracamy do tradycyjnego nauczania.

Wielu z nas jest pełnych niepokoju, zwyczajnie boimy się o zdrowie i życie własne , naszych rodzin i naszych uczniów.

Związek Nauczycielstwa Polskiego od początku kryzysu pandemicznego starał się o maksymalne zabezpieczenie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Walczyliśmy , często skutecznie o wypłacenie pełnych wynagrodzeń, również  za godziny ponadwymiarowe. Bardzo dziękuje w tym miejscu działaczom , którzy potrafili sprawić, że samorządy przyjmowały nasze stanowisko i wypłacały wynagrodzenia zgodnie z przepisami.

Nic nie działo się samo! Gdyby nie istniała bogata i dobrze zorganizowana sieć związkowa straty finansowe nauczycielstwa polskiego i pracowników oświaty mogły być o wiele większe.

Do dzisiaj w nielicznych gminach walczymy o wypłacenie pełnych wynagrodzeń.

Z dniem pierwszym września staniemy w obliczu innych zagrożeń. Podstawowe z nich  to możliwość zarażenia koronawirusem.

W województwie małopolskim , w czasie wakacji , zwróciliśmy się do Gmin i Powiatów o przeprowadzenie pod koniec sierpnia badań przesiewowych dla wszystkich pracowników  oświaty. Niestety większość z nich , w tym Kraków, odmówiły sfinansowania takich badań.

Z  wielkim ubolewaniem stwierdzam , że moja teza o stopniowym wycofywaniu się państwa polskiego z odpowiedzialności za oświatę znowu znajduje potwierdzenie. Wszyscy oczekiwaliśmy jasnych i jednoznacznych zaleceń ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej jak maja się zachować placówki oświatowe po uruchomieniu normalnego nauczania. Dostaliśmy rozporządzenia o dużym stopniu ogólności i zrzucające de facto odpowiedzialność na dyrektora. W efekcie będzie istniało tyle strategii walki z epidemią w szkole ile jest szkół w Polsce.

Jako ZNP proponujemy od wielu miesięcy konkretne rozwiązania. W załączeniu przedstawiam stanowisko Prezydium Zarządu Głównego. (zał. nr 1)

Myślę , że jaśniej i bardziej konkretnie już się nie da. Ze strony Ministra Piontkowskiego słyszymy w odpowiedzi, że stosowanie zabezpieczeń ochronnych typu maseczka z filtrem nie jest konieczne, że w ogóle w szkole nie musimy nosić żadnych maseczek.

Nie sposób tego zrozumieć. Do sklepu i urzędu musimy wchodzić w maseczkach. W szkole, gdzie zachowanie dystansu społecznego i odpowiednich warunków sanitarnych jest o wiele trudniejsze,  nie musimy.

Można jedynie przypuszczać, że odpowiedź jak zwykle jest jedna : brak pieniędzy.

Wprowadzenie odpowiedniego reżimu sanitarnego z maseczkami typu FFP3, mniejszymi klasami czy tez prowadzenie badań przesiewowych –   kosztuje. Oświata mimo szumnych deklaracji jak zwykle traktowana jest po macoszemu. Ten fakt boli szczególnie o tyle, że słyszymy o uruchomieniu gigantycznych środków finansowych na ratowanie przedsiębiorstw, branży turystycznej, itp. Deficyt finansów publicznych z zera zwiększa się do ponad 100 mld zł. Ile z tych pieniędzy zostanie przeznaczonych na zwiększenie subwencji oświatowej ? Prawdopodobnie nic.

Nawiasem mówiąc , badania przesiewowe w kopalniach czy zakładach produkcyjnych należy przeprowadzić – w szkołach, zdaniem MEN, są niepotrzebne.

Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że taka postawa Rządu RP zaskutkuje szybko „szkolnym lockdownem”. Pracownicy placówek oświatowych pozostawieni  praktycznie bez zabezpieczeń mogą masowo roznosić wirusa. Może zdarzyć się tak, że na kwarantannie znajdą się mieszkańcy całych miejscowości .Czy wtedy ktoś policzy koszty ?

Wydaje się , że rządzącym polską edukacją brakuje nie tylko pieniędzy ale i wyobraźni i wrażliwości. Związek Nauczycielstwa Polskiego z pewnością będzie monitorował sytuację na bieżąco. Wszyscy Zakładowi Inspektorzy Pracy otrzymali wykaz konkretnych czynności, których przeprowadzenie zalecamy przed otwarciem szkoły.

Domagajmy się stosowania przez pracodawców maksymalnych środków zabezpieczeń. Minimum wydaje się wyposażenie pracowników w maseczki z filtrem i przyłbice. W dalszej kolejności zapewnienie bezpłatnych szczepień na grypę i stopniowe badania przesiewowe pod kątem Covid  – 19.

Przed działaczami wszystkich szczebli stoją  ogromne wyzwania,  aby im sprostali muszą mieć poparcie wszystkich pracowników. Nie tylko związkowców. O jedność i wspieranie działań ZNP apeluję do wszystkich. Razem możemy więcej.

Wirus i choroba nie ma barw politycznych ani związkowych.  Zjednoczenie wokół największego związku zawodowego działającego w oświacie jest po prostu w interesie nas wszystkich.

Arkadiusz Boroń

Prezes Okręgu Małopolskiego ZNP

zał.1

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych w okresie zagrożenia epidemicznego

W związku ze znacznym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem i rosnącymi obawami nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców uczniów o bezpieczny powrót do szkół i placówek oświatowych, Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do premiera Mateusza Morawieckiego o pilne podjęcie rzeczywistych działań wspomagających szkoły i organy prowadzące w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w warunkach niezagrażających zdrowiu i życiu pracowników i uczniów.

Problematyka dotycząca zapewnienia ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i placówkach oświatowych powinna być traktowana w polityce państwa priorytetowo, zwłaszcza w okresie pandemii. Niestety brak jest długofalowej strategii działania ze strony ministerstwa edukacji. Nierzadko od prominentnych polityków otrzymujemy sprzeczne komunikaty, np. w zakresie stosowania środków ochrony osobistej czy potrzeby szczepień. Obserwujemy natomiast próbę przerzucenia wyłącznej odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych na dyrektorów i samorządy.

Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Za daleko niewystarczające uznajemy dotychczasowe działania podejmowanie przez resort edukacji w celu ochrony pracowników oświaty przed zakażeniem koronawirusem na terenie jednostek systemu oświaty.

W związku z tym domagamy się:

· wprowadzenia regulacji umożliwiającej dyrektorowi szkoły/placówki, za zgodą organu prowadzącego, przesunięcie terminu rozpoczęcia zajęć w formie stacjonarnej do 14 września,

· wprowadzenia zapisu uprawniającego dyrektora szkoły do podjęcia decyzji o nauczaniu hybrydowym, bez konieczności uzyskania pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,

· zwiększenia nakładów finansowych na oświatę ze względu na rosnące koszty utrzymania szkół i placówek w okresie zagrożenia epidemicznego,

· doposażenia szkół i placówek w środki czystości i dezynfekcji niezbędne w czasie obowiązywania reżimu sanitarnego,

· wyposażenia pracowników oświaty w sprzęt ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi w miejscu pracy pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi),

· doprecyzowania przepisów prawa w zakresie organizacji pracy szkół i placówek oraz uszczegółowienia wytycznych MEN, MZ i GIS w zakresie procedur obowiązujących na terenie szkół i placówek w dobie pandemii,

· automatycznego przechodzenia na nauczanie zdalne szkół znajdujących się w czerwonych strefach,

· przeprowadzenia badań przesiewowych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

· dostępności do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty,

· bezpłatnych szczepień na grypę dla pracowników oświaty,

· zmniejszenia liczebności klas,

· wprowadzenia możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej, w przypadku pracowników będących w grupie ryzyka,

· uregulowania kwestii wynagradzania pracowników oświaty za pracę w czasie kwarantanny.

Za niezbędne uznajemy włączenie partnerów społecznych w proces opiniowania zmian prawnych w zakresie przeciwdziałania COVID-19. Decyzje podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w szkołach i placówkach oświatowych w okresie zagrożenia epidemicznego powinny być podyktowane rzeczywistą troską o zdrowie i życie uczniów i pracowników oświaty, a nie względami finansowymi.

Za Prezydium ZG ZNP

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP