ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ZARZĄD OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO
W KRAKOWIE

Nasz adres: Ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków.

TEL/FAX (12-633-58-82)                                 E-mail: krakowsekretariat@znp.edu.pl

"Niechaj łączą się rozbici, bo w jedności siła jest."
.: STRONA GŁÓWNA

Kol. Krystyna Woźniak, wieloletnia przewodnicząca Krajowej Sekcji Wychowania Przedszkolnego ZG ZNP przedstawia:

REFLEKSJE NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W SPRAWIE POMYSŁÓW PRYWATYZACYJNYCH KRAKOWSKICH RADNYCH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

"Wykorzystamy swoją przewagę w radzie miasta i nie pozwolimy, by urzędnicy blokowali proces przekształceń własnościowych w przedszkolach." [Gazeta Wyborcza z 13 II 2008]

Ta zapowiedź krakowskich radnych z Platformy Obywatelskiej jest klasycz­nym użyciem argumentu siły zamiast zaprezentowania siły argumentów przema­wia­jących za ich "nowatorskim" pomysłem.

Dla nas jest to pomysł, o którym w Krakowie dyskutowało się już od paru lat, ale dotychczas wszystkie zdroworozsądkowe i ekonomiczne argumenty nie dopuszczały do jego realizacji. W sprawie argumentów nic się nie zmieniło, poza przewagą liczebną radnych Platformy. Czy więc należy ulec przewadze siły?

Do tej pory Kraków wyróżniał się spośród innych wielkich ośrodków miejskich m.in. właśnie tym, że władze samorządo­we starały się utrzymać sieć placówek wychowania przedszkolnego mimo niżu demograficznego. A teraz, kiedy w przedszkolach brakuje miejsc dla wszystkich chętnych, Platforma chce doprowadzić do przekazania placówek samorządowych w ręce osób prywatnych, zgodnie z jej maksymą, że co prywatne, to lepsze. Tym­cza­sem wcale tak nie jest i być nie musi. Pamiętajmy, że placówki oświatowe to nie zakłady produkcyjne czy sklepy, w których liczy się głównie ekonomia, zysk.

Z dotychczasowych doświadczeń wiadomo powszechnie, że oświata pry­wat­na dostępna jest wyłącznie dla dzieci rodziców zamożnych. Co prawda takich jest w kraju co­raz więcej, ale zdecydowanie przeważają rodziny niezamożne i ubogie. To przede wszystkim o nich winni myśleć radni, którzy wybrani zostali po to, by dbać o dobro ogółu, a nie tylko o interesy wąskich grup ludzi zamożnych. Tym­cza­sem, podej­mując inicjatywę prywatyzacyjną zamykają rodzinom uboższym możli­wości pra­wi­dło­wego rozwoju edukacyjnego ich dzieci.

Co daje radnym Platformy prawo do narzucania ogółowi poglądu, że obecnie działające placówki samo­rządowe są gorsze od prywatnych? Na pewno nie rzetelna wiedza o realiach ekonomicznych, oświacie, zasadach funkcjonowania obu typów placówek i nie troska o dobro większości krakowskich rodzin. Czym lepsze są do­datkowe zajęcia typu: aikido, obsługa komputera, basen, angielski za 130 zł mie­się­­cznie w przedszkolu prywatnym od np.: angielskiego, francuskiego, rytmiki, tań­­ca towarzyskiego za 70 zł. mie­się­cz­nie w przedszkolu samo­rządowym? Rodzic ma możliwość wyboru jeszcze innych zajęć dodatkowych, zgod­nie z uzdolnieniami dziecka i stosownie do swoich możliwości finansowych, bez narzucania ich z góry.

Przedszkole ma uczyć i wychowywać przez zabawę i w placówkach samo­rządowych jest to realizowane w sposób pełny i metodyczny.

Podkreślam, że inicjatywa powoływania prywatnych przedszkoli nie jest sama w sobie czymś złym, ale nie mo­że ona na ślepo i wbrew oczekiwaniom spo­łecznym, pod przymusem odbywać się na zasadzie przejmowania dotychczas funk­cjo­nujących placówek samorządowych. Niech te przedszkola powstają w obiek­tach będących włas­nością prywatną osób je zakładających i utrzymujących z wła­s­nego zysku, bo zgo­d­ne byłoby to z regułami rynkowymi. Gdyby jednak miało się to odbywać na zasa­dzie uwłaszczenia się na majątku samorządów, to byłaby to powtór­ka z prywaty­za­cji firm po zmianie systemu ustrojowego w Polsce po r. 1990. Pamiętamy, jak wtedy uwłasz­cza­­ły się na majątku państwowym spółki ludzi, którzy mieli do niego dostęp, bo byli przy władzy.

Problem kolejny: Zapewne radni Platformy nie znają bardzo waż­nego w pedagogice hasła: "Oby najmłodsi nie stracili najwięcej"?

Zarzut radnych Platformy, że urzędnicy rady miasta nie sprzyjają prywatyzacji jest nie do zaakceptowania, ponieważ miasto i jego instytucje społeczne winny służyć wszystkim mieszkańcom, a nie tylko wąskim elitom i ich interesom.

Co radni Platformy rozumieją przez "promowanie przekształceń prywatyzacyjnych" przez samorządy. Czy mają to być rozporządzenia i zalecenia, z którymi nie można nawet polemizować? Czy urzędnicy mają bezkrytycznie wyrażać zgodę na przekazywanie ma­jątku gmin i na odbieranie równych szans edukacyjnych większości dzieci z rodzin, których nie stać na szkolnictwo prywatne? Czy już od najmłodszych lat nasze dzieci muszą być dzie­lo­ne na kasty, jak to jest w Indiach?

Proponowane "reformy" Platformy i sposób ich realizacji mają na celu w prosty sposób pominięcie dotychczasowych wymogów zgody rady dzielnicy, rady pedagogicznej placówki oraz rady rodziców na procesy przekształceniowe. Gremia te miałyby wyrażać tylko opinie, z którymi osoby decydujące o prywatyzacji nie musiałyby się liczyć. W takiej sytuacji prywatyzacje przedszkoli staną się banalnie proste, a konsekwencje tego będą niezwykle groźne w skutkach społecznych. Zamiast obiecywanej przez władze centralne powszechności dostępu do oświaty przedszkolnej, placówki te w większości staną się elitarne i niedostępne dla ogółu rodzin, co na pewno nie zwiększy, a przeciwnie, zmniejszy szanse równego startu i rozwoju dzieci, tym samym nie poprawi miejsca Polski w europejskim rankingu upowszechnienia wychowania przedszkolnego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, by najbliższy rok szkolny, 2008 /2009, był Rokiem Przedszkolaka. Poświęcony ma być upowszechnieniu wychowania przedszkolnego. Może warto pomyśleć o tym i jak w tym kontekście wyglądał będzie Kraków po wdrożeniu w życie pomysłu radnych Platformy?

Należy zapytać, czemu ma służyć robienie na siłę propagandy prywatyzacyjnej i tworzenie mitu, że to, co prywatne w wychowaniu przedszkolnym, musi być zdecydowanie lepsze, a będzie tylko minimalnie droższe, gdy w rzeczywistości tak nie jest i być nie może, jeśli weźmie się pod uwagę rzeczywiste realia społeczne i płacowe.

Otóż, jeśli choćby tylko pobieżnie przejrzeć w internecie oferty na 2008/2009 r., działających już krakowskich przed­szkoli prywatnych, to rysuje się następujący ich obraz:
1. W zależności od placówki, pobierane są opłaty wpisowego w kwotach od 250 do nawet 700 zł., co w zasadniczy sposób różnicuje oba typy placówek. Nic więc dziwnego, że przedszkola prywatne powinno być stać na nieco więcej, choć w rzeczywistości wcale tak nie jest.
2. Opłaty miesięczne za pobyt dziecka w przedszkolu wynoszą od 400 do 700 zł. Skąd więc w informacjach radnych Platformy kwota 350 zł?
3. Dzienny koszt wyżywienia dziecka, to zwykle od ok. 7 do 10 zł, co w miesiącu daje kwotę od 150 do 250 zł.
4. Wszystkie opłaty pobierane są z góry i nie ma żadnej tolerancji za zwłokę w ich uiszczaniu.
5. Bardzo ważne są również warunki lokalowe i mało kiedy można założyć, że są lepsze, niż w przedszkolach samorządowych. W wielu przypadkach wyposażenie i baza dydaktyczna budzić musi zastrzeżenia.
6. W zależności od placówki, dzieci przebywać mogą w nich w godzinach od 6.30 do 20.00. A kiedy z rodzinami?
7. Wiele przedszkoli prywatnych nie gwarantuje dzieciom żadnego wyżywienia, nie mówiąc już o przygotowywanym na miejscu. Dzieci muszą przynosić sobie własne posiłki lub korzystać z usług firm cateringowych.
8. Zmusza do zastanowienia, czy w grupach zróżnicowanych wiekowo może być realizowane minimum programowe w zakresie wychowawczodydaktycznym, czy ktokolwiek sprawuje nad tym kontrolę, czy pracują tu przygotowani zawodowo, wykształceni nauczyciele, czy też tylko opiekunowie z przypadku.

Jeśli z powyższymi danymi porównać obecne warunki i opłaty w przedszkolach samorządowych, to:
1.Nie pobiera się w nich wpisowego.
2. We wszystkich placówkach jest ujednolicona opłata, która obecnie wynosi 135 zł miesięcznie.
3. Dzienna stawka żywieniowa wynosi ok. 5 zł, co zapewnia dziecku 3 posiłki, zgodne z normami żywieniowymi, kontrolowanymi przez Sanepid.
4. Wyposażenie pomieszczeń w sprzęt i pomoce dydaktyczne jest zgodne ze standardami krajowymi, na poziomie porównywalnym ze standardami w krajach Unii Europejskiej.
5. Kadra pedagogiczna, to nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem wyższym pedagogicznym, w wielu przypadkach również ze studiami podyplomowymi i różnymi kursami specjalistycznymi. Realizowane jest minimum programowe MEN, a ponadto różne inne zajęcia dodatkowe, mające na uwadze rozwój uzdolnień indywidualnych i zainteresowań dzieci. Kuratorium Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny oraz zapewnia pomoc metodyczną.

Tak więc w interesie dzieci należałoby zacząć myśleć nie o rewolucji przekształceniowej, ale jak skutecznie działać w celu szukania rozwiązań ekonomicznych i strukturalnych, zmierzających do obniżenia coraz bardziej rosnących kosztów funkcjonowania oświaty przedszkolnej i szkolnictwa w Polsce, a więc obciążeń dla rodzin.

Ze szczególną troską należy też starać się o zapewnienie upowszechnienia i dostęp­no­ś­ci edukacji przedszkolnej dla wszystkich dzieci na równych zasadach, w celu ułatwianiu im wyrównywania szans edukacyjnych. I chwalebnie by było, gdyby skutecznie zaczęto robić to w Krakowie.

.: PREFERENCJE DLA CZŁONKÓW ZNP
.: WŁADZE ZARZĄDU OKRĘGU
.: ODDZIAŁY POWIATOWE
.: WYDARZENIA
.: AKTUALNOŒCI ORGANIZACYJNE
.: INFORMACJE PRAWNE, WZORY DOKUMENTÓW
.: OPINIE, UCHWAŁY, APELE
.: OFERTA TURYSTYCZNA, SPORTOWA I KULTURALNA
.: WAŻNE ADRESY
.: NASZ RODOWÓD
.: OSTATNIE POŻEGNANIA

Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów


ADRESY
obiektów wypoczynkowych
ZNP !!!!!!


Ostatnia aktualizacja strony
19.12.2017

Nasz adres:

Zarząd Okręgu
Małopolskiego ZNP
ul. Karmelicka 32
31-128 Kraków
TEL/FAX (012-633-58-82)
E-mail: krakowsekretariat@znp.edu.pl


Strona powstała w połowie listopada 2006.
Redaguje jš i uaktualnia

Barbara Bohosiewicz
E-mail: bbohosiewicz@znp.edu.pl

© 2006 Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.